EL PLE DE LLÍRIA APROVA MESURES PER AJUDAR ALS VEÏNS FRONT EL "CATASTRAZO"
El ple de l’ajuntament, a proposta de Compromís-MoVe, acorda establir mecanismes d’ajornament i fraccionament dels pagaments als prop de 4.000 afectats per la regularització cadastral.
28/01/2016

Milers de veïns estan rebent notificacions del M.I. Ajuntament perquè en un breu termini s'ingressen quantitats que superen els 2.000 euros de mitjana. Un “catastrazo” en tota regla, el qual superarà l’1,2 milions d’euros, i que està afectant majoritàriament a persones majors, jubilats, persones en atur o amb pocs recursos.

Segons el portaveu de Compromís-MoVe, Paco Garcia Latorre, en estes notificacions se comunica als afectats la pujada del valor cadastral dels seus immobles, un fet que va a suposar directament un augment de l’Impost de Bens Immobles, tant a partir de l’exercici 2016, com els pagaments retroactius que s’estan liquidant conjuntament des de 2012.

Segons Garcia, molts propietàries manifesten que en l’immoble en qüestió no s’ha practicat cap reforma, ni obra nova, ni modificació, ni ampliació d’elements exteriors o interiors. Amés de que les notificacions que s’estan rebent afecten a una zona de la població on el sector de persones afectades és d’edat avançada i amb unes pensions o salaris baixos.

Davant esta situació, i amb la finalitat d’ajudar als afectats, el grup Municipal de Compromís-MoVe ha proposat al Ple de l’ajuntament i s’ha aprovat amb els vots de la Coalició i del PP, establir mecanimes d’ajornament i fraccionament de pagaments del procés de regularització i revisió cadastral, un fet que minimitzarà l’impacte de les liquidacions en moltes economies familiars.

Igualment, i davant la magnitud de la quantitat de notificacions i quanties a pagar, la Coalició va recriminar que estos pagaments no es feren fraccionats ja des de l’inici, com s’ha fet en altres liquidacions que ha girat l’ajuntament. Fet que ara suposarà uns interessos als veïns que sol·liciten, tant l’ajornament, com el fraccionament.

Compromís-MoVe també comunia que els afectats poden passar per l’oficina de recaptació per poder verificar les noves valoracions fetes pel cadastre i recollir els impresos per al fraccionament o fer la reclamació i l’ajornament en cas de disconformitat amb allò que se’ls ha notificat.

EL PLENO DE LLÍRIA APRUEBA MEDIDAS PARA AYUDAR A LOS VECINOS FRENTE EL "*CATASTRAZO"

El pleno del ayuntamiento, a propuesta de Compromís-MoVe, acuerda establecer mecanismos de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos a los cerca de 4.000 afectados por la regularización catastral.

Miles de vecinos están recibiendo notificaciones del M.I. Ayuntamiento para quee en un breve plazo se ingresan cantidades que superan los 2.000 euros de media. Un “catastrazo” en toda regla, el cual superará el 1,2 millones de euros, y que está afectando mayoritariamente a personas mayores, jubilados, personas en paro o con pocos recursos.

Según el portavoz de Compromís-MoVe, Paco Garcia Latorre, en estas notificaciones se comunica a los afectados la subida del valor catastral de sus inmuebles, un hecho que va a suponer directamente un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles, tanto a partir del ejercicio 2016, como los pagos retroactivos que se están liquidando conjuntamente desde 2012.

Según Garcia, muchos propietarios manifiestan que en el inmueble en cuestión no se ha practicado ninguna reforma, ni obra nueva, ni modificación, ni ampliación de elementos exteriores o interiores. Además de que las notificaciones que se están recibiendo afectan en una zona de la población donde el sector de personas afectadas es de edad avanzada y con unas pensiones o salarios bajos.

Ante esta situación, y con el fin de ayudar a los afectados, el grupo Municipal de Compromiso-MoVe ha propuesto al Pleno del ayuntamiento y se ha aprobado con los votos de la Coalición y del PP, establecer mecanismos de aplazamiento y fraccionamiento de pagos del proceso de regularización y revisión catastral, un hecho que minimizará el impacto de las liquidaciones en muchas economías familiares.

Igualmente, y ante la magnitud de la cantidad de notificaciones y cuantías a pagar, la Coalición recriminó que estos pagos no se hicieran fraccionados ya desde el inicio, como se ha hecho en otras liquidaciones que ha girado el ayuntamiento. Hecho que ahora supondrá unos intereses a los vecinos que soliciten, tanto el aplazamiento, como el fraccionamiento.

Compromís-MoVe también comunica que los afectados pueden pasar por la oficina de recaudación para poder verificar las nuevas valoraciones hechas por el catastro y recoger los impresos para el fraccionamiento o hacer la reclamación y el aplazamiento en caso de disconformidad con aquello que se los ha notificado.

 

 

Site developed with Drupal